HAFATRY NY MF.06/SLXVIII

HAFATRY NY MF.06/SLXVIII
FIVORIAN’NY MPIANDRAIKITRA FOIBE CFD Ampandrana (24 Aprily -01 Mey 2019)
Ry Havana,
Ny Mpiandraikitra Foibe nivory ara-potoana teto Antananarivo (CFD Ampandrana) tamin`ny 24 Aprily -01 Mey 2019, mamangy ny fianakaviana Kristiana rehetra manerana ny sahan`ny FJKM “ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo”I Kor.1/3’. Miarahaba antsika rehetra nahatratra ny Paska.
1. Misaotra ny Tompo Jesoa, Lohan`ny Fiangonana, fa tanteraka soa amantsara ny fanokafana ny fankalazana an`Andriamanitra noho ny fahatraran`ny Sekoly Protestanta FJKM ny faha 200 taona nisiany. Ho redonina eo am-panombohana amin’ny fanompoam-pivavahana rehetra ataontsika ny hira fanevan’ity jobily ity mandritra izao taona 2019 izao, toy ny natao tamin`ny faha 200 taona nidiran`ny Misiona LMS sy ny faha 50 taonan`ny FJKM.
Ny hatao tsangambaton’io Jobily io dia ny fananganana ivon- toerana ho an’ny fanomanana Mpampianatra any Imerimandroso Ambatondrazaka.Entanina isika mba hifarimbona amin’izany
2. Ampahatsiahivana eto indray fa ny faha 25 taona hatrany no atao hoe JOBILY ary misy fotoam-panokafana sy ivony, ary famaranana.
Ny FANKALAZANA tsingerintaona kosa dia ivelan`izany ary indray maka ihany no anaovana izany: isaky ny 10 taona raha olona, ary azo atao isaky ny 5 taona raha sampana na fikambanana.
3. Misaotra ny Tompo Jesoa fa nosokafana tao anatin’izao fivorian’ny MF06 ny “Sekoly Doktoraly” (Ecole doctorale) izay ao amin`ny Oniversity Ravelojaona.
Isaorana sy ankasitrahana eto ireo Tale sy Mpampianatra rehetra ao amin`ny Sekoly FJKM fa tena tsara dia tsara indrindra sy miavaka ny vokatr’ireo fanadinana nahazoana diplaoma ara-panjakana tany amin’ny isan’ambaratonga tamin`iny taom-pianarana lasa iny.
4. Isaorana ny Tompo fa mandroso ny Asa Fitoriana ny Filazantsara koa aoka hojerentsika manokana ny fiahiana ireo olona niova fo sy resilahatra ho kristiana izay mety hiharan’ny fanilikilihana na ny fanenjehana.
5. Nekena tamin’izao fivoriana izao ny hitambaran’ireo FJKM any Canada amin’ny Synodamparitany 37 Vatofehizoro Ampitandranomasina
6. Ankasitrahana ny ezaka lehibe fandrotsahana adidy sy fanefana ny kitapo iombonana avy amin’ny synodamparitany rehetra sy ny fiangonana mpanampy isan-tsokajiny.
7. Momba ny “Facebook” sy ny “Site Web”: Efa manana ny “Kaonty” azy manokana ny FJKM, ka aoka hanontany sy hila hevitra hatrany any amin`ny Tomponandraikitry ny serasera sy ny fifandraisana (AFIFAB) ao amin`ny Foibe FJKM izay manana hetaheta hampiasa izany.
8. Averina amintsika vahoakan`Andriamanitra eto amin`ny sahan’ny FJKM eto hatrany, fa isika Fiangonana FJKM dia tsy manaiky ny fifanambadian`ny lahy samy lahy, na vavy samy vavy, ary araka ny voalazan’ny Soratra Masina Lev.18/22;Lev20/13/;Rom.1/27;I Kor.6/9, 10; ITim.1/10, 11) sy araka ny Foto-dalàna sy Fitsipika andininy faha 74.
9. Aoka samy hahatsiaro amim-bavaka ny fanatanterahana ireo Zaikabe sy Fihaonambe ary Fiofanana any amin`ny isan-tokony avy amin’ity taona ity, ary toy izany koa ny SYNODA LEHIBE SLXIX izay hatao any Sambava SP16, KRIFAA ny 12-19 Aogositra 2020.
“Ary Andriamanitry ny fiadanana, Izay nitondra an`I Jesoa Tompontsika, Mpiandry ondry lehibe, hiala amin`ny maty, mitondra ny ràn`ny fanekena mandrakizay, Izy anie hahatanteraka anareo amin`ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin`ny alalan`I Jesoa Kristy; ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay Amena.”(Hebreo 13/20, 21).
Natao teto Antananarivo, androany 01 Mey 2019
Ny Filohan`ny F.J.K.M IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi,

TTS:
Ireto avy ireo rojom-pifandraisana ofisialy ao amin’ny Foibe FJKM :
* Kaonty Fb :
Seraseram-pifandraisana Fjkm,
* Pejy Facebook :
FJKM Foibe – Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara,
Mihary Finoana,
Onjam-peo Fahazavana Fjkm,
RADIO FAHAZAVANA-88.6Mhz/88.4Mhz
GAZETY MARTURIA VAVOLOMBELONA
* Site web :
www.fjkm.mg;
www.radio-fahazavana.org

Ankoatra ireo dia tsy mivantana aty amin’ny Foibe FJKM

FJKM Ziona Vaovao Paris

Ny FJKM Ziona Vaovao Paris (ex-Montrouge Vaovao) dia faly miarahaba anao mitsidika ity tranokala fijoroana ho vavolombelon’i Jesoa Kristy ity ary mirary ny fitahian’ny Tompo aminao sy ny ankohonanao.

Ny fanompoam-pivavahana eto amin’ny FJKM Ziona Vaovao Paris dia isaky ny alahady amin’ny 3 ora tolakandro (15h), ary mahafaly indrindra ny manasa sy ny mandray anao hiara-hiombom-piderana sy hanome voninahitra an’Andriamanitra noho ny Fitiavany tsy mety levona. Misy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo rehefa alahady voalohany sy fahatelon’ny volana.

Ny toerana dia ao amin’ny :
Eglise Sainte Germaine
38 avenue Dumotel
94230 CACHAN

Isaky ny Alarobia fahaefatra amin’ny volana kosa ny fotoam-pifohazana izay misy fampianarana sy “Asa sy Fampaherezana”, manomboka amin’ny 8 ora alina (20h) izany ary atao ao amin’ny
Eglise de la Trinité
174 boulevard Vincent Auriol

75013 PARIS

Manonona ny fiadanan’ny Tompo aminao.

Jobily faha-50 taona FJKM – “Mijoroa”

Mankalaza ny Jobily faha-50 taonan’ny FJKM sy ny faha-200 taona nahatongavan’ny LMS isika amin’ity taona 2017-2018 ity. Nosokafana tany Antsiranana tamin’ny Asabotsy 19 Aogositra 2017 izany Jobily izany.

Indro alefa amintsika ny hira fanevan’ny Jobily mba hahazoantsika mianatra izany satria hohiraintsika ao am-piangonana izany.

MP3

Solfa