FJKM Ziona Vaovao Paris

By |

Ny FJKM Ziona Vaovao Paris (ex-Montrouge Vaovao) dia faly miarahaba anao mitsidika ity tranokala fijoroana ho vavolombelon’i Jesoa Kristy ity ary mirary ny fitahian’ny Tompo aminao sy ny ankohonanao.

Ny fanompoam-pivavahana eto amin’ny FJKM Ziona Vaovao Paris dia isaky ny alahady amin’ny 3 ora tolakandro (15h), ary mahafaly indrindra ny manasa sy ny mandray anao hiara-hiombom-piderana sy hanome voninahitra an’Andriamanitra noho ny Fitiavany tsy mety levona. Misy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo rehefa alahady voalohany sy fahatelon’ny volana.

Ny toerana dia ao amin’ny :
Eglise Sainte Germaine
38 avenue Dumotel
94230 CACHAN

Manonona ny fiadanan’ny Tompo aminao.

MOFONAINA Talata 20 oktobra 2020 : Lioka 7:1-10

1 Ary rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toriteniny rehetra izany, dia nankany Kapernaomy Izy.
2 Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray, izay malalany, dia narary efa ho faty.
3 Koa raha nahare ny amin'i Jesosy ilay kapiteny, dia naniraka loholon'ny Jiosy hankeo aminy hangataka Azy mba ho avy hahasitrana ny mpanompony.
4 Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe:
5 satria tia ny firenentsika izy, sady izy no efa nanao ny synagoga ho antsika.
6 Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa efa mby teo akaikin'ny trano Izy, ilay kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena Azy ka nanao taminy hoe: Tompoko, aza manahirana ny tenanao Hianao; fa tsy miendrika hidiranao ao ambanin'ny tafon-tranoko aho.
7 Koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy miendrika hankeo aminao; fa mitenena ihany, dia ho sitrana ny ankizilahinko.
8 Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, fa manana miaramila izay feheziko: koa hoy izaho amin'ny anankiray: Mandehana, dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa: Avia, dia avy izy, ary amin'ny mpanompoko: Ataovy izao, dia manao izy.
9 Ary nony nahare izany Jesosy, dia gaga taminy; ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka Azy hoe: Lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany Aho, na dia tamin'ny Isiraely aza.
10 Ary nony tafaverina tao an-trano ireo iraka ireo, dia hitany fa sitrana ilay mpanompo.
... See MoreSee Less

View on Facebook

MOFONAINA Alatsinainy 19 oktobra 2020 : Estera 4:10-17

10 Fa Estera naniraka an'i Hatàka indray hanao an'i Mordekay hoe:
11 Ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra sy ny olona isan-tokony eran'ny fanjakany dia samy mahalala fa na iza na iza mankeo amin'ny mpanjaka ho eo an-kianja anatiny, na lehilahy na vehivavy, nefa tsy nantsoina, dia misy lalàna iray ihany hahafaty azy, afa-tsy izay hotondron'ny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena hahavelona azy; Ary izaho anefa dia tsy mbola nantsona hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony telo-polo andro izay.
12 Dia nolazaina tamin'i Mordekay ny tenin'i Estera.
13 Ary Mordekay nampitondra valiny ho amin'i Estera hoe: Aza manao anakampo fa ho afaka mihoatra noho ny Jiosy rehetra hianao, saingy ao an-tranon'ny mpanjaka;
14 fa raha hangina mihitsy hianao amin'izao andro izao, dia hisy fahafahana sy famonjena hiseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny Jiosy, fa hianao sy ny mpianakavin-drainao kosa dia haringana; Ary iza no mahalala, fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana?
15 Dia nampitondra valiny ho any amin'i Mordekay indray Estera ka nanao hoe:
16 Mandehana Ary, vorio ny Jiosy rehetra izay hita ato Sosana, Ary mifadia hanina noho ny amiko, ka aza mihinana na misotro hateloana na andro na alina; Ary izaho sy ny ankizivaviko hifady toy izany koa, Ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka, na dia tsy araka ny lalàna aza; koa raha tàhiny maty aho dia maty.
17 Dia lasa Mordekay ka nanao araka izay rehetra nandidian'i Estera azy.
... See MoreSee Less

View on Facebook

MOFONAINA Alahady 18 oktobra 2020 : 2 Timoty 1:1-5

1 Paoly, Apostolin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mba ho mpitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izao ao amin'i Kristy Jesosy,
2 mamangy an'i Timoty, zanako malala: ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Tompontsika.
3 Misaotra an'Andriamanitra aho, Izay tompoiko araka ny ataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio, fa tsy manam-pitsaharana akory ny fahatsiarovako anao amin'ny fivavahako andro aman-alina;
4 ary maniry hahita anao aho [fa nandro aman-alina dia mahiry hahita anao aho] (satria tsaroako ny ranomasonao), mba ho feno fifaliana aho;
5 fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsaravelatsihy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'i Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany.
... See MoreSee Less

View on Facebook

MOFONAINA Asabotsy 17 oktobra 2020 : 1 Jaona 1:5-10

5 Ary izao ny teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy.
6 Raha hoy isika: Manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina.
7 Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka Azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra.
8 Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika.
9 Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra.
10 Raha hoy isika: Tsy nanota isika, dia mampandainga Azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika.
... See MoreSee Less

View on Facebook

MOFONAINA Zoma 16 oktobra 2020 : 1 Samoela 17:42-51

42 Ary nony nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy, dia nianjonanjona taminy, fa tanora izy sady mena volo* no tsara tarehy.[Na: tendron-tava]
43 Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida: Alika angaha aho, no hatonin'ialahy amin'ny tehina? Ary nanozona an'i Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina
44 sady nanao tamin'i Davida hoe: Avia ety amiko, dia homeko ny voro-manidina sy ny bibi-dia ny nofon'ialahy.
45 Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina: Hianao manatona ahy amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny lefom-pohy; fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah, Tompon'ny maro, Andriamanitry ny miaramilan'ny Isiraely, Izay efa nohaikainao.
46 Anio no hanoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny voro-manidina sy ny bibi-dia ny fatin'ny miaramilan'ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Isiraely.
47 Ary ho fantatr'izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no amonjen'i Jehovah; fa an'i Jehovah ny ady, ary hanolotra anareo ho eo an-tananay Izy.
48 Ary nony niainga ilay Filistina ka nanatona hitsena an'i Davida, dia nandroso faingana Davida ka nihazakazaka ho eo amin'ny laharan'ny miaramila hitsena ilay Filistina.
49 Ary natsofok'i Davida tao an-kitapo ny tananay, ka naka vato tao izy, ka dia nalefany tamin'ny antsamotady, ka nahavoa ilay Filistina tamin'ny handriny, ary nilentika tamin'ny handriny ny vato, dia potraka niankohoka tamin'ny tany izy.
50 Toy izany no nandresen'i Davida ilay Filistina tamin'ny vaton'antsamotady, fa namely ilay Filistina izy ka nahafaty azy, ary tsy nisy sabatra teny an-tànan'i Davida.
51 Dia nihazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina, dia nalainy ny sabatr'ilehio ka notsoahany tamin'ny tranony, dia namonoany azy, sy nanapahany ny lohany. Ary nony hitan'ny Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny, dia vaky nandositra izy.
... See MoreSee Less

View on Facebook